Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Účel OPaOS

Účelom Odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS) elektrického zariadenia je preverenie jeho technického stavu a bezpečnosti, čo inak znamená overenie zhody s predpismi a normami s cieľom, aby elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku. OPaOS elektrického zariadenia (predtým revízia elektrického zariadenia) zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Kto môže vykonávať OPaOS?

Vykonávať OPaOS môžu len odborní pracovníci s odbornou spôsobilosťou elektrotechnik špecialista §24 Vyhl. ÚBP SR č.74/1996 Z. z., ktorí o tomto vyhotovia písomný doklad (Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške).

Prvá OPaOS

OPaOS sa rozdeľujú na prvé (východiskové) a pravidelné (periodické).

Prvá odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia musí byť vykonaná po montáži alebo po ukončení celkovej rekonštrukcie elektrického zariadenia. Po jej uskutočnení elektrotechnik špecialista vypracuje písomný doklad  Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktorý sa musí v organizácii archivovať počas celej životnosti predmetného elektrického zariadenia.

Pravidelná OPaOS

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška sa musí pravidelne vykonávať na prevádzkovanom elektrickom zariadení v predpísaných lehotách. Po jej uskutočnení elektrotechnik špecialista vypracuje písomný doklad „Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia“.

Rozdelenie OPaOS

Máte záujem o cenovú ponuku?

Vytvoríme Vám cenovú ponuku presne na mieru. Pre elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie určujeme ceny podľa množstva t.j. čím väčšie množstvo, tým nižšia cena. Pre inštalácie a bleskozvody vypracujeme cenu po obhliadke objektu. Cenu sme samozrejme schopný po vzájomnej dohode doladiť každému zákazníkovi.