Revízie elektrických spotrebičov

Revízie elektrických spotrebičov STN 33 1610

Prečo vykonávať revízie el. spotrebičov?

OCHRANA OSOB A MAJETKU

Poškodený spotrebič, aj keď jeho chyba nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže často zaviniť nielen materiálne škody, ale bohužiaľ aj úraz alebo dokonca smrť človeka.

Odhalenie budúcej závady

Vďaka včasnému odhaleniu určitej budúcej závady na spotrebiči, sa dá predísť možným škodám.

Revízie sú povinné zo zákona

Vykonávanie revízií je pre právnické a podnikajúce fyzické osoby zo zákona povinná, čiže jej nedodržanie môže byť sankcionované.

Získanie certifikátuISO 9001

V prípade nevykonávania revízií el. spotrebičov nie je možné získať certifikát ISO 9001.

Krátenie poistného pri škode

Na zákonnú povinnosť týchto revízií takisto nadväzuje krátenie poistného plnenia zo strany poisťovni v prípadoch, keď škodu spôsobí nezrevidovaný spotrebič.

Lehoty pre vykonávanie revízií el. spotrebičov

Kedy je potrebné vykonávať revízie el. spotrebičov?

Vždy po ich oprave, rekonštrukcii alebo úprave. Po každej predpokladanej alebo zistenej poruche. Pravidelne v lehotách podľa tabuľky a pri použitých spotrebičoch, ktoré sa znova uvádzajú na trh.

Rozdelenie el. spotrebičov do skupín

  • skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi,
  • skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby,poľnohospodárske práce a pod.),
  • skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch,
  • skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
  • skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Spotrebiče držané v ruke

Skupina Kontrola Revízia

A

vždy pred ich vydaním použivateľovy

vždy pred ich vydaním použivateľovy

B

pred použitím

1x za 3 mesiace

C

pred použitím

1x za 6 mesiacov

D

1x týždenne

1x za 12 mesiacov

E

1x mesačne

1x za 12 mesiacov

Neprenosné a pripevnené spotrebiče

Skupina Kontrola Revízia

A

vždy pred ich vydaním použivateľovy

vždy pred ich vydaním použivateľovy

B

pred použitím

1x za 6 mesiace

C

pred použitím

podľa STN 33 1500

D

1x za 3 mesiace

podľa STN 33 1500

E

1x za 12 mesiacov

podľa STN 33 1500

Prenosné spotrebiče

Skupina Kontrola Revízia

A

vždy pred ich vydaním použivateľovy

vždy pred ich vydaním použivateľovy

B

pred použitím

1x za 3 mesiace

C

pred použitím

1x za 12 mesiacov

D

1x za mesiac

1x za 12 mesiacov

E

1x za 6 mesiacov

1x za 24 mesiacov

POZNÁMKA

1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.

2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.

3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.

4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

5) Revízie spotrebičov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. môže vykonávať iba revízny technik – elektrotechnik špecialista.

Máte záujem o cenovú ponuku?

Vytvoríme Vám cenovú ponuku presne na mieru. Pre elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie určujeme ceny podľa množstva t.j. čím väčšie množstvo, tým nižšia cena. Pre inštalácie a bleskozvody vypracujeme cenu po obhliadke objektu. Cenu sme samozrejme schopný po vzájomnej dohode doladiť každému zákazníkovi.