Revízie bleskozvodov

Revízie bleskozvodov

Tak ako sa vykonávajú OPaOS elektrického zariadenia v objektoch budov, budovy ktoré sú chránené pred bleskom, zariadením na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvodným zariadením), musi mať toto zariadenie funkčne preskúšané s dokladom ktorým je Správa o prvej OPaOS a nasledovné periodické OPaOS v určených lehotách podľa STN 33 1500 tab.1.

Kedy je potrebné vykonávať revízie?

Lehoty pravidelných OPaOS sa určujú podľa druhu objektu v ktorom sa elektrické zariadenie nachádza. Podľa STN 34 1390 čl.2.5.2 sa musí vykonať OPaOS neodkladne po zistenom zásahu blesku do predmetného objektu.

Od júna 1998 platí na Slovensku norma STN 34 1391 "Ochrana pred bleskom Aktívne bleskozvody", ktorá podľa zvoleného stupňa ochrany (I, II a III) doporučuje normálne intervaly (2 až 3 roky) a  skrátené  intervaly (1 až 2 roky) vykonávania OPaOS. Norma 34 1391 predpisuje kontrolu bleskozvodnej sústavy po každom zásahu bleskom. Aktívny bleskozvod má na zvode k uzemňovaču inštalované počítadlo bleskov. OPaOS takéhoto bleskozvodu vyžaduje použiť špeciálny merací prístroj dodávaný výrobcom.

Máte záujem o cenovú ponuku?

Vytvoríme Vám cenovú ponuku presne na mieru. Pre elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie určujeme ceny podľa množstva t.j. čím väčšie množstvo, tým nižšia cena. Pre inštalácie a bleskozvody vypracujeme cenu po obhliadke objektu. Cenu sme samozrejme schopný po vzájomnej dohode doladiť každému zákazníkovi.