Revízie bleskozvodov

Revízie bleskozvodov

Tak ako sa vykonávajú OPaOS elektrického zariadenia v objektoch budov, budovy ktoré sú chránené pred bleskom, zariadením na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvodným zariadením), musi mať toto zariadenie funkčne preskúšané s dokladom ktorým je Správa o prvej OPaOS a nasledovné periodické OPaOS v určených lehotách podľa STN 33 1500 tab.1.

Kedy je potrebné vykonávať revízie?

Lehoty pravidelných OPaOS sa určujú podľa druhu objektu v ktorom sa elektrické zariadenie nachádza. Podľa STN EN 62 305-3 sa musí vykonať OPaOS neodkladne po zistenom zásahu blesku do predmetného objektu.

Pre bleskozvody na Slovensku platí norma STN EN 62 305-3 "Ochrana pred bleskom Aktívne bleskozvody", ktorá podľa zvoleného stupňa ochrany (I, II a III) doporučuje normálne intervaly (2 až 3 roky) a  skrátené  intervaly (1 až 2 roky) vykonávania OPaOS. Norma STN EN 62 305-3 predpisuje kontrolu bleskozvodnej sústavy po každom zásahu bleskom. Aktívny bleskozvod má na zvode k uzemňovaču inštalované počítadlo bleskov. OPaOS takéhoto bleskozvodu vyžaduje použiť špeciálny merací prístroj dodávaný výrobcom.

Máte záujem o cenovú ponuku?

Vytvoríme Vám cenovú ponuku presne na mieru. Pre elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie určujeme ceny podľa množstva t.j. čím väčšie množstvo, tým nižšia cena. Pre inštalácie a bleskozvody vypracujeme cenu po obhliadke objektu. Cenu sme samozrejme schopný po vzájomnej dohode doladiť každému zákazníkovi.