Revízie elektrických pracovných strojov

Revízie elektrických pracovných strojov

Čo je pracovný stroj?

Pracovný stroj definovaný podľa STN EN 60204-1 je motoricky poháňaný stroj určený k obrábaniu alebo tvarovaniu materiálu rezaním, tlačením, lisovaním, elektrickými, termickými alebo optickými technológiami a podobne.

Kedy je potrebné vykonávať revízie?

Elektrické zariadenia pracovných strojov vyžadujú vykonávanie prvej a následných periodických OPaOS. Lehoty vykonávania periodických OPaOS sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia, v ktorom sa daný pracovný stroj nachádza alebo sa upravujú podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb podobne ako pri elektrických zariadeniach. Náplň OPaOS určuje norma STN EN 60204-1 (7/97).

Na nové pracovné stroje ako na určené výrobky v zmysle zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody  a nariadenia vlády SR č.392 a č.394 je výrobca alebo dovozca povinný vydať vyhlásenie o zhode, že elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné v zmysle platných predpisov a noriem.

Máte záujem o cenovú ponuku?

Vytvoríme Vám cenovú ponuku presne na mieru. Pre elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie určujeme ceny podľa množstva t.j. čím väčšie množstvo, tým nižšia cena. Pre inštalácie a bleskozvody vypracujeme cenu po obhliadke objektu. Cenu sme samozrejme schopný po vzájomnej dohode doladiť každému zákazníkovi.